Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Rok za oddajo: Odprt do porabe sredstev

Upravičenci:

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov:

 • priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,
 • prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,
 • prevoda prijave.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. 

Pogoji za prijavo:

Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. 

Razpisana sredstva:

Vavčer se izvaja v okviru sheme de minimis.

Višina subvencije je 60%. 

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja je 1.000,00 eur. Maksimalna stopnja sofinanciraja je 9.999,99 eur. Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja:

 • je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa,
 • je 9.999,99 EUR – z vključenim popolnim preizkusom

Upravičeni stroški:

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Čas trajanje projekta je 12 mesecev.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.
 • Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
 • Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:

 • patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju UIL) ter je dostopen na naslovu TUKAJ,
 • patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov (na mednarodni ravni) TUKAJ,
 • prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Subvencija:

 

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja je 1.000,00 eur. Maksimalna stopnja sofinanciraja je 9.999,99 eur. Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja:

 • je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa,
 • je 9.999,99 EUR – z vključenim popolnim preizkusom