Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Rok za oddajo: Odprt do porabe sredstev

Upravičenci:

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.

MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

Upravičeni stroški so stroški izdelave tržne raziskave - stroški zunanjega izvajalca.

 

 

Subvencija:

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.