P7R 2018 Mikrokrediti na problemskih območjih

Rok za oddajo: 01.10.2019

Upravičenci:

Upravičeni prijavitelji so mikro in mala podjetja, ki:

 • imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
 • so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,
 • imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Problemska območja

 • občina Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
 • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
 • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Pogoji za prijavo:

Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki),
 • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,
 • v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
 • zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),
 • imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 predvideno poslovanje z dobičkom,
 • imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 realno načrtovan pozitivni denarni tok,
 • za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2019 do vključno 1. 5. 2019, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB8,
 • za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2019 do vključno  1. 10. 2019, mora podjetje imeti S.BOON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2018 z oceno vsaj SB8.

*Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), davčni dolžniki in podjetja v težavah

Razpisana sredstva:

Kreditni pogoji:

 • Višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €
 • kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €.
 • obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %
 • ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.
 • moratorij kredita: do 6 mesecev
 • način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.
 • minimalno zavarovanje kredita:

- 5 menic podjetja in

- 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

 • črpanje kredita je v enkratnem znesku.

Upravičeni stroški:

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov
 • nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,
 • nakup materiala in trgovskega blaga,
 • nakup storitev,
 • plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita
 • .Upravičen strošek upošteva znesek na računu  z DDV.

 

Subvencija:

Kreditni pogoji:

 • Višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €
 • kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €.
 • obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %
 • ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.
 • moratorij kredita: do 6 mesecev
 • način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.
 • minimalno zavarovanje kredita

Višina sofinanciranja: 85%