P7R Mikrokrediti na problemskih območjih

Rok za oddajo: 01.10.2020

Upravičenci:

Upravičeni prijavitelji so mikro in mala podjetja, ki:

 • imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),

 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,

 • so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,

 • imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Problemska območja

Imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo  ali so na obmejnem območju v Republiki Sloveniji:

 • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

 • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

 • obmejna problemska območja: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Pogoji za prijavo:

Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje (AJPES ali pogodbe s kupci/naročniki),

 • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,

 • v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,

 • zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),

*Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekaterimi izbranimi dejavnostmi (podrobneje v razpisu), davčni dolžniki in podjetja v težavah

Razpisana sredstva:

Kreditni pogoji:

 • Višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €
 • kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €.
 • obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %
 • ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.
 • moratorij kredita: do 6 mesecev
 • način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.
 • minimalno zavarovanje kredita:

- 5 menic podjetja in

- 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

 • črpanje kredita je v enkratnem znesku.

Upravičeni stroški:

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov
 • nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,
 • nakup materiala in trgovskega blaga,
 • nakup storitev,
 • plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita
 • .Upravičen strošek upošteva znesek na računu  z DDV.

 

Subvencija:

Kreditni pogoji:

 • Višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €
 • kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €.
 • obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %
 • ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.
 • moratorij kredita: do 6 mesecev
 • način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.
 • minimalno zavarovanje kredita

Višina sofinanciranja: 85%