MIKROKREDIT P7 2019

Rok za oddajo: 04.07.2019

Upravičenci:

UPRAVIČENCI:

​- mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas

- Zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna oseba, ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let, ima najmanj enega zaposlenega ter ima potencial rasti.

*Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja s področja nekaterih dejavnosti – podrobneje opredeljeno v razpisu.

Pogoji za prijavo:

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:

- ohranitev delovnih mest,

- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

- spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

KREDITNI POGOJI:

 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 €, najvišji 25.000 €,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let,
 • odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih,
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita,
 • obrestna mera je 0,8 % (fiksni del) + 6 mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
 • obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita,
 • minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja,
 • za zavarovanje kredita-ov se lahko predlaga tudi zastava premičnine, če je le-ta predmet projekta, ki bo financiran z mikrokreditom-ti,
 • črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev.
 • obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški:

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita.
 • zaračunan pripadajoči DDV.

*Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora. S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti ali poplačilu že obstoječih kreditov kreditojemalca.