Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Rok za oddajo: 15.09.2021

Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali

- oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

DODATNI POGOJI:

- Vlagatelj je imel delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev oz. skupni pasivi nad 25 %. Za vloge prispele do vključno 15. 2. 2021 se upoštevajo bilančni podatki za leto 2019, za vloge prispele po 15. 2. 2021 pa bilančni podatki za leto 2020.

- Vlagatelj mora dosegati vsaj bonitetno oceno D2, objavljeno na spletnem portalu GVIN1

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021)

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so: - spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov in - povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in - spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in - spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem. 

Pogoji za prijavo:

1. Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje v zvezi s sedežem in lokacijo izvajanja operacije, navedene v točki 2.3 javnega razpisa. V kolikor je vlagatelj podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan oddaje vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora v vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do podpisa pogodbe o sofinanciranju izvedlo zahtevani vpis v Sodni register.

2. Vlagatelj ima registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta, znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

3. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč tudi vsa povezana podjetja, kot jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe 651/2014/EU.

4. Vlagatelj je imel delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev oz. skupni pasivi nad 25 %. Za vloge prispele do vključno 15. 2. 2021 se upoštevajo bilančni podatki za leto 2019, za vloge prispele po 15. 2. 2021 pa bilančni podatki za leto 2020.

5. Vlagatelj je bil registriran pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021).

6. Vlagatelj je ustvarjal promet iz dejavnosti C16 ali C31 v letu 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma v letu 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021).

7. Vlagatelj mora dosegati vsaj bonitetno oceno D2, objavljeno na spletnem portalu GVIN1 (https://www.bisnode.si/produkti/bisnode-gvin/).

8. Vlagatelj po izkazu poslovnega izida izkazuje povprečno najmanj 1,00 zaposlenega na podlagi delovnih ur. Za vloge prispele do vključno 15. 2. 2021 se upošteva bilančni podatek za leto 2019, za vloge prispele po 15. 2. 2021 pa bilančni podatek za leto 2020.

9. Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na projekt pod številko, ki jo bo vlagatelj navedel v obrazcu 1.

Razpisana sredstva:

Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih.

Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV.

Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 

  1. srednja podjetja največ 35 % ter mikro in mala podjetja največ 45 %. 
  2. Kohezijska regija zahodna Slovenija:
  3. srednja podjetja največ 20 % mikro in mala podjetja največ 30 %. 

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški so:

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),

- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),

- stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).

V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.