Ukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Rok za oddajo: 26.10.2020

Upravičenci:

Vlagatelj do podpore je lahko pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je:

 1. nosilec kmetije,
 2. nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,
 3. samostojni podjetnik posameznik,
 4. zadruga,
 5. zavod,
 6. gospodarska družba.

Upravičeni stroški:

Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

 1. ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
 2. ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
 3. ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
 4. ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
 5. nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
 6. nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe:

 1. v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin
 2. za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.