Ukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Rok za oddajo: 21.10.2020

Upravičenci:

Cilj razpisa je zagotoviti podporo naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

Podprte bodo naložbe povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti:

 1. dodajanje vrednosti lesu;
 2. lokalna samooskrba;
 3. turizem;
 4. ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo tudi dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 5. socialno varstvo;
 6. ravnanje z organskimi odpadki;
 7. pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov, kot so lesna masa, gnoj, voda, veter ali sonce, in ki je namenjena za prodajo, razen bioplina in biogoriv.

  Upravičenec do podpore je:

 • pravna oseba,
 • samostojni podjetnik posameznik ali
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Pogoji za prijavo:

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, z izjemo kmetij.

Razpisana sredstva:

Nepovratna sredstva od 5.000 eur do 200.000 eur ( de minimis ). 50% je subvencije glede na investicijo.

 

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški za podporo iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti so naslednji:

 • stroški ureditve in vzdrževanja objektov 
 • stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav, vključno z IKT
 • prispevek v naravi v obliki lastnega lesa in naložbo v ureditev ali vzdrževanje enostavnih in nezahtevnih objektov
 • stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, med katere spadajo plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški izdelave poslovnega načrta, plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, stroški geodetskih in agronomskih del, stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del, stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora ter stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

Subvencija:

50% je subvencije glede na investicijo. Maksimalno do 200.000 eur.