P7C 2020 COVID - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 - SAMO TURIZEM

Rok za oddajo: 09.10.2020

Upravičenci:

Namen likvidnostnih sredstev je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

1. omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:

 • brezobrestnem kreditu,
 • brez stroškov odobravanja in vodenja,
 • nižjih zavarovalnih zahtevah,
 • ročnosti kredita,
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

2. omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),

 •  ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo podjetja MSP (imeti mora vse spodnje pogoje):

1.  Imajo registrirano glavno dejavnost:

 •  I55.1 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov:
 • I55.2 - Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
 •  I55.3 - Dejavnost avtokampov, taborov;
 •  I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač;
 • N79 - Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
 •  N82.3. - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
 • R90 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
 •  N49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)

Pogoji za prijavo:

 1.  ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas
 2. ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih
 3.  imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8. 

Upravičeni stroški:

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 •  naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Subvencija:

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri5 . Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita:

 1. za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
 2.  za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. 

PREDNOST KREDITA: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.