AKTUALNO! P1 plus 2019 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Rok za oddajo: 15.10.2019

Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) in imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na zadnji preteklega meseca pred oddajo vloge na razpis. 

Delitev upravičencev glede na starost:

 • MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;
 • MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

Pogoji za prijavo:

 • Podjetje mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2018 in zavode);
 • da v bilanci stanja za leto 2017 oziroma za leto 2018 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);
 • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2017 oziroma za leto 2018 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2019 in zavode);
 • ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do zaključkanprojekta, najkasneje do 31.12.2020 oz. 31.12.2021..
 • projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji,

 •  

  zagotoviti poraba obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstojećih ali novih dejavnosti.

  Kreditni in garancijski pogoji

  A.1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

  Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

  Upravičeni stroški

 • za razvojne garancije:
  • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
 • za mikrogarancije:
  • obratna sredstva
 •  

  RAZVOJNE GARANCIJE

  MIKROGARANCIJE

  MSP 5+

  • 60% garancija Sklada
  • maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90%
  • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
  • 60% garancija Sklada
  • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90%
  • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
  MLADI MSP
  • 80% garancija Sklada - maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
  • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
  • 80% garancija Sklada
  • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
  • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  A.2 Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

  Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

  Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:

 • če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali
 • če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje (tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali razni standardi oz. certifikati).
 • Upravičeni stroški:

 • za razvojne garancije:
  • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
 • za mikrogarancije:
  • obratna sredstva
 • za razvojne garancije:
  • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
 • za mikrogarancije:
  • obratna sredstva,
 •  

  RAZVOJNE GARANCIJE

  MIKROGARANCIJE

  MSP 5+ in MLADI MSP

  • 60% garancija Sklada
  • maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +1,15%
  • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
  • 60% garancija Sklada
  • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 1,15%
  • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

   

   

  RAZVOJNE GARANCIJE

  MIKROGARANCIJE

  MSP 5+ in MLADI MSP

  • 80% garancija Sklada
  • maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
  • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
  • 80% garancija Sklada
  • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%
  • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  A.3 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

  Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.

  Upravičeni stroški

 • za razvojne garancije:
  • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
 • za mikrogarancije:
  • obratna sredstva,
 •  

  RAZVOJNE GARANCIJE

  MIKROGARANCIJE

  MSP 5+ in MLADI MSP

  • 60% garancija Sklada
  • maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +1,15%
  • ročnost kredita: 1,5 do 10 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
  • 60% garancija Sklada
  • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
  • obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 1,15%
  • ročnost kredita: 1,5 do 5 let
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

   

Razpisana sredstva:

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 84.500.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.500.000 EUR.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški so navedeni pod pogoji  razpisa.

Subvencija:

Subvencija je navedena   pod pogoji  razpisa.

 

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80% upravičenih stroškov. 20% mora podjetje izkazati lastne udeležbe. 

Namen razpisa

Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.